People
watakushi ji mizukara mei na jin sha mono
dan otoko jo onna shi ko fu chichi bo haha
kei ani tei otouto shi ane mai imouto
ka yuu tomo kyou
mei na ou shu nushi kurai jin


  School
ji bun mo shi kami hon kou
gaku shuu narau ga kaku chi shiru
sei fu kyou oshieru shou tadashii
  Seasons
shun haru ka natsu shu aki tou fuyu
  Store
ten mise kai akeru hei shimeru bai uru bai kau
katsu waru ji motsu chaku kiru butsu mono
ei utsuru shoku niku in nomu gaku tanoshii
  Time
nen toshi ji bun han kon ima
kan aida chuu hiru go seki yuu ya yoru
gen moto sen zen go rai
mai goto


Helpful Aids
The Grand Calendar (in English and Japanese rōmaji) with time expressions
Survival English/Japanese (using rōmaji) bookmark